logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Atrakcyjne działki do kupienia

    z dnia: 2017-11-23
17 inwestycyjno-budowlanych działek oferuje gmina Poczesna.

Wszystkie do sprzedania w Korwinowie – miejscowości niezwykle atrakcyjnej, zarówno pod względem położenia (m.in. bliskie sąsiedztwo z Częstochową) jak i walorów turystyczno-rekreacyjnych. Doskonała komunikacja, również dla osób niezmotoryzowanych i starszych (autobusy MPK oraz kolej). Gmina Poczesna zaprasza, bo „Tu warto mieszkać i inwestować”.

Osoby, które chciałby kupić jedną z tych działek, proszone są o przystąpienie do przetargu.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Poczesna

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dz. U. Nr 207 poz. 2108)

Wójt Gminy Poczesna

ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych położonych w miejscowości Korwinów:

Działka

numer

Powierzchnia

w ha

Numer księgi

wieczystej

Cena wywoławcza

złotych (brutto) w tym 23% podatku VAT

Wadium

złotych

142/34

0,1424

CZ1C/00053565/6

111069,00

5553,45

142/35

0,1610

CZ1C/00053565/6

113037,00

5651,85

142/36

0,1767

CZ1C/00053565/6

133947,00

6697,35

142/37

0,1794

CZ1C/00053565/6

135915,00

6795,75

142/38

0,1821

CZ1C/00053565/6

138006,00

6900,30

142/39

0,2171

CZ1C/00053565/6

164574,00

8228,70

142/40

0,1617

CZ1C/00053565/6

122508,00

6125,40

142/41

0,1457

CZ1C/00053565/6

110454,00

5522,70

142/42

0,1286

CZ1C/00053565/6

93111,00

4655,55

142/43

0,1523

CZ1C/00053565/6

104796,00

5239,80

142/44

0,1792

CZ1C/00053565/6

132840,00

6642,00

142/45

0,1237

CZ1C/00053565/6

89544,00

4477,20

142/46

0,1952

CZ1C/00053565/6

127182,00

6359,10

142/47

0,1523

CZ1C/00053565/6

109716,00

5485,80

142/48

0,1656

CZ1C/00053565/6

119187,00

5959,35

142/49

0,2159

CZ1C/00053565/6

156333,00

7816,65

142/50

0,2860

CZ1C/00053565/6

196800,00

9840,00,

 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego – strefy VII obejmującej sołectwa Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa przyjętego Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 312/XXXV/14 z dnia 26 czerwca 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województw Śląskiego – Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014r. poz. 4046 z dnia 15 lipca 2014 r., działki oznaczone numerami 142/34, 142/35, 142//44, 142/45 położone są w terenie oznaczonym symbolem 25MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej (poszerzenie ul. Okólnej), natomiast działki oznaczone numerami 142/36, 142/37, 142/38, 142/39, 142/40, 142/41, 142/42, 142/43, 142/46, 142/47, 142/48, 142/49, 142/50 położone są w terenie oznaczonym symbolem 25MN z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działki oznaczone numerami 142/34, 142/35, 142/36, 142/37, 142/39, 142/40, 142/41, 142/42, 142/43, 142/44, 142/45, 142/46, 142/47, 142/48, 142/49, 142/50 nie są ogrodzone, nie są zabudowane, nie doprowadzono do nich uzbrojenia. Na działce oznaczonej numerem 142/38 usytuowane są dwa budynki gospodarcze, do których doprowadzona jest energia elektryczna, działka ta nie jest ogrodzona.

Przez działki nr 142/34; 142/35; 142/43; 142/44; 142/46; 142/47; 142/48; 142/49 przebiega telekomunikacyjna linia kablowa. Ponadto, na działkach nr 142/34; 142/35; 142/43; 142/44; 142/47; 142/48; znajdują się jednostanowiskowe słupy sieci telekomunikacyjnej.

Linia elektroenergetyczna niskiego napięcia przecina działki nr 142/34; 142/35; 142/44; 142/45. Jednostanowiskowe słupy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia umieszczone są na działkach nr 142/35; 142/44, natomiast na działce nr 142/34 – dwustanowiskowy.

Linia elektroenergetyczna średniego napięcia przechodzi przez działki nr 142/35; 142/37; 142/38; 142/46; 142/47; 142/48; 142/49; 142/50. Jednostanowiskowy słup sieci elektroenergetycznej średniego napięcia zlokalizowany jest na działce nr 142/38. Trójstanowiskowy słup sieci elektroenergetycznej średniego napięcia usytuowany jest na działce nr 142/50.

Działki oznaczone numerami 142/34, 142/35, 142/44 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Okólna. Działka oznaczona numerem 142/45 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Spadkowa. Dla działek numer 142/36, 142/37, 142/38, 142/39, 142/40, 142/41, 142/42, 142/43, 142/46, 142/47, 142/48, 142/49, 142/50 dostęp do drogi publicznej – ul. Okólna nastąpi poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną.

Działki będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetargi odbędą się w urzędzie Gminy w Poczesnej ul. Wolności 2 (parter pokój numer 31) w dniu 04.01.2018 r. :

 • dla działki oznaczonej numerem 142/34 – o godz. 900

 • dla działki oznaczonej numerem 142/35 – o godz. 915

 • dla działki oznaczonej numerem 142/36 – o godz. 930

 • dla działki oznaczonej numerem 142/37 – o godz. 945

 • dla działki oznaczonej numerem 142/38 – o godz. 1000

 • dla działki oznaczonej numerem 142/39 – o godz. 1015

 • dla działki oznaczonej numerem 142/40 – o godz. 1030

 • dla działki oznaczonej numerem 142/41 – o godz. 1045

 • dla działki oznaczonej numerem 142/42 – o godz. 1100

 • dla działki oznaczonej numerem 142/43 – o godz. 1115

 • dla działki oznaczonej numerem 142/44 – o godz. 1130

 • dla działki oznaczonej numerem 142/45 – o godz. 1145

 • dla działki oznaczonej numerem 142/46 – o godz. 1200

 • dla działki oznaczonej numerem 142/47 – o godz. 1215

 • dla działki oznaczonej numerem 142/48 – o godz. 1230

 • dla działki oznaczonej numerem 142/49 – o godz. 1245

 • dla działki oznaczonej numerem 142/50 – o godz. 1300

 

Wadium

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wyżej wysokości na konto bankowe Gminy Poczesna numer 04 8260 0006 2000 0000 2176 0005, najpóźniej do dnia 22 grudnia 2017 r.

 • Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

 • Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Poczesna.

 • Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 • Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Poczesna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg

Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.

W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z nia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

W dniu przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej kopię wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku oraz dowód tożsamości.

Pełnomocnictwa i zwolnienia:

 • w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik – konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

 • w przypadku osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy okazać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

 • w przypadku pełnomocników osób fizycznych – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

 • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Forma zapłaty: 100% wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu najpóźniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego.

 

Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.

Wójt Gminy Poczesna może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Poczesnej, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poczesnej, podając przyczynę odwołania przetargu.

Nabywca prawa własności:

 • ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz,

 • na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Poczesnej, ul. Wolności 2, parter, pokój nr 32 lub pod numerem telefonu 34 327 41 16.


an, mr