logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

    z dnia: 2020-06-23
dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania.
gops1gops1

Na podstawie art. 25 ust.1 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), uchwały Nr 97/XI/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


 

Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania w 2020r.


 

I. Rodzaje zadań:

1. Świadczenie w okresie od 03.08.2020- 31.12.2020 roku usług opiekuńczych, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania. 2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie. 3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Na realizację zadania powierzonego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert podmiotowi uprawnionemu przyjmującemu zlecenie, przewiduje się przyznanie dotacji zgodnie z art. 221 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) w wysokości 20 500 zł. 2. Kwota dotacji ustalona została po przyjęciu przez Radę Gminy Poczesna uchwały budżetowej Nr 106/XIII/19. 3. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w trakcie trwania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy bez potrzeby przeprowadzania kolejnej procedury konkursowej.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zgodnie ze wzorem umowy określonym w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 2. Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie za okresy miesięczne po przedłożeniu sprawozdania z wykonania zadania w miesiącu poprzednim i w wielkości odpowiadającej kosztowi godziny usług opiekuńczych oraz ilości wykonanych godzin usług ( załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia).


 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 03.08.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku na terenie gminy Poczesna w miejscu zamieszkania osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej przyzna decyzją administracyjną pomoc w formie usług opiekuńczych. 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte są w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2.


 

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lipca 2020 r. do godz 14.00 w sekretariacie (pok.18) Urzędu Gminy Poczesna ul. Wolności 2 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na świadczenie w 2020 roku usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi zawierać nazwę i adres (siedzibę) oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.


 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz.2057) stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Do oferty winny być dołączone wymagane załączniki, określone we wzorze oferty, a także inne informacje i dokumenty wskazane w specyfikacji niniejszego konkursu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 31 w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna: www.bip.poczesna.pl na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna (Poczesna, ul. Wolności 2)

5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Poczesna Komisja Konkursowa, działająca w oparciu o przepisy Załącznika do Uchwały Nr 97/XI/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 października 2019r.w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).


 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1) Kryterium I: cena oferty brutto-waga 60%;

2) Kryterium II: potencjał Wykonawcy-waga 30%;

3) Kryterium III: dodatkowe usługi-waga 10%.

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

3. Każda z ofert będzie oceniana według powyższych kryteriów zgodnie z powyższym wzorem: P = Pc + Pp + Pu

gdzie:P –łączna ilość punktów

Pc–ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto”

Pp –ilość punktów w kryterium „potencjał Wykonawcy”

Pu –ilość punktów w kryterium „dodatkowe usługi”

4. Kryterium I:

„cena oferty brutto”–waga 60%

Opis sposobu oceny ofert:

najniższa oferowana cena brutto

Pc= cena brutto badanej oferty x60 %

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

5. Kryterium II:„potencjał Wykonawcy” –waga 30%

W ww. kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym ofertom, w których Wykonawca zapewni potencjał kadrowy oraz doświadczenie w realizacji podmiotowych usług w skali wyższej niż minimalna. Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana Wykonawcy w ww. kryterium wynosi 30.

Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane w sposób wynikający z poniższej tabeli:

Lp.

Elementy podlegające ocenie:

Zasady przyznawania punktacji:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

1

Potencjał Wykonawcy: Ocenie będzie podlegać, czy Wykonawca dysponuje personelem wykonującym bezpośrednio usługi opiekuńcze w sposób zapewniający stałość, elastyczność i adekwatność świadczonych usług.

A) Zastępowalność personelu ogółem: Zamawiający przyzna: - 0 punktów w przypadku spełnienia minimalnych warunków dotyczących łącznej liczby personelu, w stosunku do każdej części zamówienia (zastępowalność na poziomie do 19%)

 

- 5 punktów w przypadku dysponowania większą liczbą personelu w przedziale 20-29%, niż minimalna wymagana liczba łączna w stosunku do każdej części zamówienia

 

- 10 punktów w przypadku dysponowania większą niż 30% liczbą personelu w stosunku do minimalnej wymaganej liczby w stosunku do każdej części zamówienia

 

Uwaga: Liczba podlegająca ocenie oceniana jest w zaokrągleniu do pełnych jednostek w górę.

10 punktów

B) Kwalifikacje personelu Zamawiający przyzna: - 0 punktów w przypadku spełnienia minimalnych warunków dotyczących liczby wykwalifikowanego personelu, w stosunku do każdej części zamówienia (liczba wykwalifikowanego personelu do 19% większa niż wymagana liczba w stosunku do każdej części zamówienia)

 

- 5 punktów w przypadku dysponowania większą liczbą wykwalifikowanego personelu w przedziale 20-29%, niż minimalna wymagana liczba w stosunku do każdej części zamówienia

 

- 10 punktów w przypadku dysponowania większą niż 30%, liczbą wykwalifikowanego personelu w stosunku do liczby minimalnej w stosunku do każdej części zamówienia

 

Uwaga: Liczba podlegająca ocenie oceniana jest w zaokrągleniu do pełnych jednostek w górę.

10 punktów

2

Doświadczenie wykonawcy Ocenie będzie podlegać, czy Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w wymiarze większym, niż minimalny poziom. Minimalny poziom jest określony na wykonanie usług opiekuńczych na rzecz jednego podmiotu przez okres co najmniej roku.

C) Doświadczenie wykonawcy Zamawiający przyzna: - 0 punktów w przypadku wykazania minimalnego doświadczenia Wykonawcy, a także do 199% wartości minimalnego doświadczenia Wykonawcy;

 

- 5 punktów w przypadku wykazania 200-299% wartości minimalnego doświadczenia Wykonawcy,

 

- 10 punktów w przypadku wykazania 300% i więcej wartości minimalnego doświadczenia Wykonawcy,

10 punktów

Suma punktów możliwych do uzyskania:

30 punktów


 

6. Kryterium III: „dodatkowe usługi” – waga 10 %

W ww. kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym ofertom, w których Wykonawca zagwarantuje w ramach zaoferowanej ceny wdrożenie dodatkowych usług powiązanych z przedmiotem zamówienia, wpływających na jakość jego realizacji lub dobrostan Odbiorcy Usług.

Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana Wykonawcy w ww. kryterium wynosi 10.

Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane w sposób wynikający z poniższej tabeli:

Lp.

Elementy podlegające ocenie:

Zasady przyznawania punktacji:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

 

1

Dodatkowe usługi w ramach przedmiotu zamówienia: Ocenie będzie podlegać, czy Wykonawca zagwarantuje w ramach zaoferowanej ceny wdrożenie dodatkowych usług powiązanych z przedmiotem zamówienia, wpływających na jakość jego realizacji lub dobrostan Odbiorcy Usług.

Jako poziom minimalny usług przyjmuje się poziom określony w pkt II.3 Specyfikacji otwartego konkursu na świadczenie w 2020 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający przyzna: - 0 punktów w przypadku braku propozycji dodatkowych usług powiązanych z przedmiotem zamówienia

 

-3 punkty za wdrożenie usług wpływających bezpośrednio na proces opieki i pielęgnacji Odbiorcy Usług

 

- 7 punktów za wdrożenie usług wpływających na relacje Odbiorcy Usług z najbliższym otoczeniem (np. z sąsiedztwem / lokalną społecznością)

10 punktów

Suma punktów możliwych do uzyskania:

10 punktów


 

7. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (P) na podstawie ww. kryteriów.

 

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim nie odnotował wniosków o objęcie tego rodzaju pomocą.


 


 


 

Załączniki:

1. ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego

2. specyfikacja

3. wzór oferty realizacji zadania publicznego

4. załącznik do Uchwały Nr 97/XI/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

5. wzór sprawozdania z wykonania zadania.


 

opr. Beata Gajewska


 

zam. an

 
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1
gops1