logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Piknik i konkurs

    z dnia: 2018-03-25
12 maja 2018 r, Gmina Poczesna zaprasza na Literacki Piknik... ...w jego programie:

14.00 Powitanie uczestników pikniku

przez przedstawiciela Starostwa, Dyrektora Biblioteki, Wójta Gminy

 

14.15-14.45 Krótka prezentacja multimedialna działalności

Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej

 

15.00-16.00 "Brykczyński kontra Nowicki, czyli bitwa na słowa i obrazy" –

spotkanie autorsko-ilustratorskie dla dzieci

 

16.00-16.15 rozstrzygnięcie powiatowego konkursu "Koniecznie przeczytaj!"

na recenzję wybranej książki

16.15-17.15 "Torba mola książkowego" - warsztaty rękodzielnicze zdobienia bawełnianych toreb

skierowane do dzieci i młodzieży.

Zabawy i animacje dla najmłodszych

17.15-19.00 Spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Leszkiem Szczasnym

połączone z prezentacją multimedialną;

19.00 Ognisko, muzyczne eksperymenty.

Wczesmniej biblioteka w Poczesnej, Biblioteka Publiczna w Częstochowie i Starostwo Powiatowe zapraszaja do wzięcia udziału w konkursie. Laureatów czekają ciekawe nagrody. Oto regulamin i warunki uczestnictwa:

 

Regulamin

Powiatowego Konkursu Literackiego pn.: "Koniecznie przeczytaj!"

na recenzję wybranej książki

I. Organizator

Powiat Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217

Częstochowa

 

II. Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.

3. Promocja czytania i wartościowej literatury.

4. Rozwijanie wyobraźni.

 

III. Zasady udziału w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego.

2. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną

i nienagradzaną w konkursach literackich.

3. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie

2 strony A4, do 3600 znaków) oraz na płycie CD (plik w wersji edytowalnej).

4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie

wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.

5. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1),

6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.

 

IV. Miejsce i termin nadsyłania prac.

Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 19 marca do 30 kwietnia (decyduje data

stempla pocztowego) do Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczenej (ul. Modrzewiowa 3, 42-262

Poczesna) lub na adres Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22, 42-202

Częstochowa) z dopiskiem na kopercie: Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie

przeczytaj!”.

 

V Jury

Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.

 

VI Kryteria oceny

twórczy charakter pracy,

zgodność z tematyką,

poprawność stylistyczna i językowa,

poziom literacki pracy,

samodzielność i oryginalność.

 

VII Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 maja - podczas Literackiego Pikniku w Poczesnej.

2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych:

Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej

oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie. Laureaci zostaną także powiadomieni

mailowo lub telefonicznie, najpóźniej 8 maja.

3. Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 12 maja o godzinie 16:00 podczas

Literackiego Pikniku w Poczesnej (ul. Modrzewiowa 3).

4. Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech

kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo

do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze

teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego

w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej oraz Biblioteki Publicznej

w Częstochowie.

 

VIII Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie

zmiany będą podane do publicznej wiadomości.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie

przechodzą na własność Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

 

IX Kontakt

1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

Anna Boraczyńska i Irmina Młynarczyk – Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki

Publicznej w Częstochowie, Al. NMP 22, tel. 34/360-56-27

2. Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego

w Częstochowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej oraz Biblioteki Publicznej

w Częstochowie.

Załącznik nr 1

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Powiatowego Konkursu Literackiego pn.: "Koniecznie przeczytaj!"

na recenzję wybranej książki

Dane autora:

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

..........................................................................................................................................................

(wiek)

..........................................................................................................................................................

(adres korespondencyjny)

..........................................................................................................................................................

(numer telefonu)

..........................................................................................................................................................

(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia

i nazwiska mojego/ mojego dziecka:…………………………………………………… w związku

z moim/ jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"

na rezenzję wybranej książki organizowanym przez Powiat Częstochowski z siedzibą

w Częstochowie.

Wyrażam również zgodę na:

przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926

ze zm.) do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.

wykorzystanie wizerunku mojego/ mojego dziecka, w szczególności utrwalonego

na zdjęciach i materiałach filmowych do celów promocji konkursu.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę

na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do pracy mojej/ mojego dziecka i jej nazwy oraz ich

wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. Wyrażam również zgodę na reprodukowanie

prac według uznania Organizatora oraz publikowanie pracy konkursowej w celach promocyjnych.

................................… .................................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis uczestnika/ rodzica

lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego