logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty

    z dnia: 2020-01-08
konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania w 2020r. I. Rodzaje zadań:
1. Świadczenie w okresie od 03.02.2020- 31.12.2020  roku usług opiekuńczych, o których mowa  w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania.
2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.          3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania powierzonego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert podmiotowi uprawnionemu przyjmującemu zlecenie, przewiduje się przyznanie dotacji zgodnie z art. 221 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) w wysokości 49 200 zł.
2. Kwota dotacji ustalona została po przyjęciu przez Radę Gminy Poczesna uchwały budżetowej  Nr 106/XIII/19.
3. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w trakcie trwania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy bez potrzeby przeprowadzania kolejnej procedury konkursowej.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze  otwartego konkursu ofert, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania, zgodnie ze wzorem umowy określonym  w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego      z dnia 24 października 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz 2057)  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie za okresy miesięczne po przedłożeniu sprawozdania z wykonania zadania w miesiącu poprzednim i w wielkości odpowiadającej kosztowi godziny usług opiekuńczych oraz ilości wykonanych godzin usług ( załącznik nr 5  do niniejszego ogłoszenia).

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 03.02.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku na terenie gminy Poczesna w miejscu zamieszkania osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej przyzna decyzją administracyjną pomoc w formie usług opiekuńczych. 
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte są w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r. do godz 14.00 w sekretariacie (pok.18)   Urzędu Gminy Poczesna ul. Wolności 2 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na świadczenie w 2020 roku usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi zawierać nazwę i adres (siedzibę) oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz.2057) stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty winny być dołączone wymagane załączniki, określone we wzorze oferty, a także inne informacje i dokumenty wskazane w specyfikacji niniejszego konkursu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 9.00   w pokoju nr 31 w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna: www.bip.poczesna.pl   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna (Poczesna, ul. Wolności 2)
5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Poczesna Komisja Konkursowa, działająca w oparciu o przepisy Załącznika do Uchwały Nr 97/XI/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 października 2019r.w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia).

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Czytaj dalej - Załącznik