logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Zanim zaczniesz wymianę

    z dnia: 2020-01-16
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poczesna z 4 lipca 2019 roku weszły w życie nowe zasady trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetowych.

Przypominamy kwoty dotacji:

a) wymiana pieca w domu jednorodzinnym  -  2.000 zł,
b) wymiana pieca (centralnego źródła) w domu wielorodzinnym - 4.000 zł,
c) modernizacja źródła ciepła (tylko ogrzewanie gazowe) w lokalu mieszkalnym - 1.500 zł,
d) modernizacja źródeł ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej -  iloczyn liczby lokali mieszkalnych oraz kwoty 1.500 zł,
e) instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne) w domu jednorodzinnym i wielorodzinnym - 2.000 zł.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest:
a) złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji,
b) zawarcie umowy o udzielenie dotacji,
c) zmiana systemu grzewczego.
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, dbającym o ekologię i czyste powietrze, a chcącym wymienić systemy grzewcze i chcącym ubiegać się o dofinansowanie PRZYPOMINAMY o kilku BARDZO WAŻNYCH CZYNNOŚCIACH.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy PRZED PRZYSTĄPIENIEM do modernizacji ogrzewania.

A oto Zasady postępowania - „krok, po kroku” - przy udzielaniu dotacji:

 1. Należy złożyć wniosek wraz z załącznikami o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

 2. Komisja po sprawdzeniu wniosku pod względem kompletności oraz czy wnioskodawca spełnia wymogi uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 67/VII/19 z dnia 4.07.2019 r. podejmuje decyzję dotyczącą spisania umowy dotacji.

 3. Po podpisaniu umowy dotacji przez wnioskodawcę oraz Wójta Gminy Poczesna można rozpocząć wszelkie prace dotyczące modernizacji systemu grzewczego.

 4. Po dokonaniu modernizacji (nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zawartej umowy dotacji) należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami.

 5. Komisja po sprawdzeniu wniosku pod względem jego kompletności podejmuje decyzję dotyczącą wypłaty kwoty dotacji.

 6. Wypłata dotacji następuje po dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Poczesna.

UWAGA! Wnioski realizowane będą w miarę zabezpieczonych - na ten cel - środków w gminnym budżecie.

Więcej szczegółów i informacji Telefon  do kontaktu: 34 3274116 wew.4, pokój 38.

 

opr: Aneta Nawrot

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr URO.0050.74.2019.AM

Wójta Gminy Poczesna

z dnia 25 lipca 2019r.

 

W N I O S E K

 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 

Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 1. Wnioskodawca: ……………………………………………..…………………………………………

PESEL ………………………….…………………………………………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy/właściciela budynku/właściciela lokalu mieszkalnego*)

 

- dotyczy dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej: …………………………………………………………………………...

 

NIP…………………………………………………………..

 

Przedstawiciel upoważniony do reprezentowania Wspólnoty (Imię i Nazwisko) / Adres do korespondencji :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres wnioskodawcy/ siedziba wnioskodawcy:

 

………………………………………………………..………………………...……………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

 

3. Nr telefonu ………………………………………

 

4. Rodzaj obiektu budowlanego w którym będzie realizowana inwestycja (budynek jednorodzinny/ budynek wielorodzinny/lokal mieszkalny – podać jaki) ………………………………………………………………………..

 

5. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć odpowiednie „X”):

 • własność,

 • współwłasnoś

 •  

 • użytkowanie wieczyste,

 • ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność dożywotniego zamieszkiwania)

 • inne …………………………………………………………………………………………………..

6. Proszę o udzielenie dofinansowania do planowanego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji systemu grzewczego/ instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii* w budynku/lokalu* mieszkalnym:

adres: ……………………………………. ul. ................................................................ nr ........ lokal nr..........

miejscowość

powierzchnia użytkowa budynku/lokalu* mieszkalnego wynosi ........................ m2.

- budynek został / nie został* poddany termomodernizacji.

- w budynku znajduje się ....... lokali, a modernizacja dotyczy .......... lokali*/Dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych.

7. W przedmiotowym budynku/lokalu* mieszkalnym zamierzam przeprowadzić modernizację polegającą na likwidacji źródła ciepła (kotła) typu ..................................................………....... o mocy …………. kW opalanego .........……………................................................. / Nie dotyczy systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

8. Zamierzam zainstalować ekologiczny system grzewczy (zaznaczyć „X”):

 • ogrzewanie zasilane kotłem na gaz (spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A) o mocy.................... kW,

 • ogrzewanie zasilane kotłem na paliwo stałe - biomasę lub węgiel (spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniający wymogi dotyczące Ekoprojektu) o mocy.................... kW,

 • ogrzewanie zasilane kotłem na olej opałowy (spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A) o mocy ........................kW,

 • ogrzewanie zasilane kotłem na granulat drzewny tzw. pellet (spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą

pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniający wymogi dotyczące Ekoprojektu)

o mocy.................... kW,

 • system grzewczy zasilany energią elektryczną,

 • system wykorzystujący odnawialne źródła energii – rozumie się przez to systemy wykorzystujące energię słoneczną do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej tj. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

9. Zmiana systemu grzewczego oraz złożenie wniosku rozliczającego dotację nastąpi w okresie po dacie podpisania umowy dotacji, do dnia ………............................. (nie później niż do dnia 30 listopada danego roku).

10.Oświadczam, że:

 • zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 67/VII/19 Rady Gminy Poczesna z dnia 04.07.2019r. dotyczącego udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poczesna na zadania inwestycyjne związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne realizowane na terenie Gminy Poczesna.

 • budynek lub lokal mieszkalny, w którym zamierzam przeprowadzić modernizację systemu grzewczego/ instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii*, nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej - bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

 • w ciągu ostatnich 10 lat nie otrzymałem(am) dofinansowania, które zostało przyznane przez Gminę Poczesna na zmianę systemu grzewczego we wnioskowanym budynku lub lokalu mieszkalnym.

 

11. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku wypełniłem/wypełniłam* zgodnie z prawdą.

 

 

………..………………………………………

data i czytelny podpis wnioskodawcy

Do wniosku załączam:

 • dokument potwierdzający posiadania tytułu prawnego do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Poczesna (np. odpis księgi wieczystej, akt notarialny), w której będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę na wykonanie zadania inwestycyjnego współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty;

 • oświadczenie (dot. instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii) o posiadaniu w budynku zainstalowanego źródła ciepła nie starszego niż 10 lat (na dzień składania wniosku o przyznanie dotacji) oznaczonego tabliczką znamionową na kotle lub posiadającego certyfikat. Wnioskodawca do wniosku dołączy:

certyfikat, dokument potwierdzający , że zamontowany w budynku kocioł na paliwo stałe spełnienia minimum standard emisyjny zgodny z 3, 4 lub 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub zdjęcie tabliczki znamionowej potwierdzające producenta, wiek oraz klasę istniejącego źródła ciepła;

 • oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych.

Wspólnota mieszkaniowa złoży ponadto następujące dokumenty:

 • uchwałę członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, wyrażającą zgodę na realizację zadania inwestycyjnego objętego dotacją, podjętą zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

 • uchwałę członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej, w zakresie udzielenia pełnomocnictwa zarządowi/ zarządcy do złożenia wniosku o dotację, zawarcia umowy oraz rozliczenia dotacji, podjętą zgodnie z ustawą z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

 • listę członków (właścicieli) wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

 

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany(a), ,

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

posiadający Nr PESEL ……………

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla celów uzyskania dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

 

….………………………………….…………..

(Data i podpis Wnioskodawcy )

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr URO.0050.74.2019.AM

Wójta Gminy Poczesna

z dnia 25 lipca 2019r.

W N I O S E K

 

o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Poczesna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

do umowy nr …………………………… z dnia ……………………….

 

Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

 

 1. Wnioskodawca: ……………………………………………..…………………………………………

PESEL ………………………….…………………………………………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy/właściciela budynku/właściciela lokalu mieszkalnego*)

 

- dotyczy dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

Nazwa Wspólnoty Mieszkaniowej: …………………………………………………………………………...

 

NIP…………………………………………………………..

 

Przedstawiciel upoważniony do reprezentowania Wspólnoty (Imię i Nazwisko) / Adres do korespondencji :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Adres wnioskodawcy/ siedziba wnioskodawcy:

 

………………………………………………………..………………………...……………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

 

 1. Nr telefonu ………………………………………

 

4. Rodzaj obiektu budowlanego w którym zrealizowano inwestycję (budynek jednorodzinny/ budynek wielorodzinny/lokal mieszkalny – podać jaki) ………………………………………………………………………..


 

5. Zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji systemu grzewczego/ instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii* w budynku/lokalu* mieszkalnym:

adres: ……………………………………. ul. ................................................................ nr ........ lokal nr..........

miejscowość

- w budynku znajduje się ....... lokali, a modernizacja dotyczy .......... lokali/Dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych.

6. Charakterystyka zainstalowanego ekologicznego systemu grzewczego (zaznaczyć „X”):

 • ogrzewanie zasilane kotłem na gaz (spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A) o mocy.................... kW, producent …………………………………....,

 • ogrzewanie zasilane kotłem na paliwo stałe - biomasę lub węgiel (spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniający wymogi dotyczące Ekoprojektu) o mocy.................... kW, producent ……………………………………,

 • ogrzewanie zasilane kotłem na olej opałowy (spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej min. A) o mocy ........................kW, producent ……………………………………,

 • ogrzewanie zasilane kotłem na granulat drzewny tzw. pellet (spełniające standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniający wymogi dotyczące Ekoprojektu) o mocy.................... kW, producent …………………………….…………,

 • system grzewczy zasilany energią elektryczną,

 • system wykorzystujący odnawialne źródła energii – rozumie się przez to systemy wykorzystujące energię słoneczną do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej tj. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

7. Wartość inwestycji ogółem: ……………………………………………………..

 

8. Kwota należnej dotacji: …………………………………………..

 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwotę dotacji (zaznaczyć „X”):

 • odbiorę w kasie Urzędu Gminy Poczesna,

 • proszę przelać na konto bankowe Nr ……………………………………………………………

 

nazwa banku ………………………………………………………………………………………

10. Oświadczam, że (zaznaczyć „X”):

 • budynek lub lokal mieszkalny, w którym przeprowadzono modernizację systemu grzewczego/ instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii*, nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej ani jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej w roku złożenia wniosku - bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

 • w ciągu ostatnich 10 lat nie otrzymałem(am) dofinansowania, które zostało przyznane przez Gminę Poczesna na zmianę systemu grzewczego we wnioskowanym budynku lub lokalu mieszkalnym.

 • wyrażam zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem przez przedstawicieli Urzędu Gminy Poczesna w okresie 5 lat od daty przyznania dotacji celowej.

 

11. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku wypełniłem/wypełniłam* zgodnie z prawdą.

 

 

………..………………………………………

data i czytelny podpis wnioskodawcy

Do wniosku załączam:

 • kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego zniszczenie nieekologicznego źródła ciepła poprzez przekazanie go do punktu skupu złomu (poświadczenie zezłomowania), za wyjątkiem likwidacji pieców kaflowych, dla których wymagana jest dokumentacja fotograficzna. Piece kaflowe mogą pozostać w pomieszczeniu po odcięciu przewodu kominowego. Nie dotyczy instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii;

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zakończenie zadania inwestycyjnego objętego dotacją sporządzonego przez wykonawcę montażu poszczególnego ogrzewania (odpowiednio: protokół odbioru instalacji, protokół odbioru technicznego, protokół uruchomienia, protokół prób szczelności instalacji gazowej);

 • fakturę VAT lub rachunek imienny wystawione na wnioskodawcę (z datą po dniu zawarcia umowy z Gminą) obejmujący koszty inwestycyjne objęte dotacją oraz zakup ekologicznego urządzenia grzewczego lub systemu wykorzystującego odnawialne źródła energii (oryginał wraz z kserokopią).

Faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę kotła grzewczego oraz zawierać wyszczególnioną cenę danego typu kotła na paliwo stałe. W przypadku faktur lub rachunków, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena brutto urządzenia - wymagana jest specyfikacja do faktury lub rachunku wystawiona przez sprzedawcę. Oryginał dokumentu zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji i naniesieniu na nim przez pracownika Urzędu Gminy Poczesna adnotacji o wysokości kwoty dotacji uzyskanej ze środków budżetu gminy;

 • opinię kominiarską dotyczącą prawidłowości podłączenia urządzenia do przewodu kominowego – w przypadku ogrzewania gazowego i kotłów zasilanych paliwem stałym;

 • kserokopię certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego, że zamontowany kocioł na paliwo stałe spełnienia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub certyfikatu Ecodesign (certyfikatu ekoprojekt); w przypadku kotłów zasilanych gazem i olejem opałowym potwierdzenie spełnienia wymagania klasy efektywności energetycznej min. A (kserokopia zaświadczenia producenta lub zdjęcie umieszczonej na kotle etykiety energetycznej);

 • kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej z dystrybutorem energii w przypadku systemu grzewczego zasilanego energią elektryczną;

 • szkic lokalizacyjny usytuowania instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

 

 

….………………………………….…………..

(Data i podpis Wnioskodawcy )

 

 

 

UWAGA. Wypełnienie wszystkich pół oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników jest obowiązkowe. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza ww. dokumenty, że są zgodne z oryginałem i własnoręcznie je podpisuje.

 

zam. an