logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2012 – 2015 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2011 roku

    z dnia: 2011-06-15
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) Rada Gminy Poczesna jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 - 2015. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat, ale nie przekroczył 70 lat życia,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 50, poz. 370).
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Poczesna , pokój Nr 30 . Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gminy.
Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych(wymiary 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (powinna być wystawiona z data nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed dniem zgłoszenia);
 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie , że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona, ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS , albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Rada Gminy Poczesna na nową kadencję będzie wybierała ławników :
 • do Sądu Okręgowego w Częstochowie 1
 • do Sądu Rejonowego w Częstochowie 2 w tym do Sądu Pracy 1

 • Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. do 30 czerwca 2011 r pozostawia się bez biegu.
  Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
  Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Poczesna , ul. Wolności 2 , pokój Nr 30 w terminie do 30 czerwca 2011 roku do godziny 15:00.
  Załączniki do pobrania: