logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

OBWIESZCZENIE

    z dnia: 2013-07-09

ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

DLA SPOŁECZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Poczesna działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 9 i art. 36 ustawy z dnia

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 89 i 91§ 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z  2013 r.,  poz. 267 )

zawiadamia, że

w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń garażowych na wytwórnię

emulsji asfaltu z asfaltu zwykłego na działce

o nr ewid. 133/29 w Kolonii Poczesna ul. Bociania Górka 13, gmina Poczesna”

zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2013r. o godzinie 1400 w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna,

ul. Wolności 2, 42 – 262 Poczesna, w sali nr 16, I piętro ( sala sesyjna).

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

         Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się

w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, pok. 38, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.

Ponadto dokumentacja ta zostanie wyłożona do wglądu na rozprawie administracyjnej.

            W związku z powyższym zawiadamia się strony prowadzonego postępowania

o przysługującym im prawie udziału w wyznaczonej rozprawie – osobiście lub przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 95 § 1 kpa strony na rozprawie mogą zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie.

Natomiast z uwagi na otwarty charakter rozprawy administracyjnej w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach każdy może w niej czynnie uczestniczyć.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poczesnej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poczesnej,  na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

  1. Krzysztof Kołodziejczyk  P. U. „DROGREM” ul. Działkowa 4, 42 – 262 Nowa Wieś
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r  Nr 101,  poz. 926 ze zm ) osoby fizyczne otrzymują wg rozdzielnika znajdującego się aktach sprawy.
  3. Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42 – 200 Częstochowa
  4. Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w BIP, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Czytaj dalej - obwieszczenie