logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ogłoszenie

    z dnia: 2023-02-03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania.  

 
            Na podstawie art. 25 ust.1 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   ( Dz. U. 2021 r. poz. 2268 z późn. zm ), art.11 ust.1 pkt 2 i ust.3 oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.2022 r. poz. 1327 ), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), uchwały Nr 314/XLIV/22 Rady Gminy Poczesna z  dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na rok 2023.
 
 
Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty   konkurs ofert  na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna  w miejscu ich zamieszkania w 2023r.
 
I. Rodzaje zadań:
1. Świadczenie w okresie od 13.03.2023- 31.12.2023  roku usług opiekuńczych, o których mowa  w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.2268, z późn. zm.) dla mieszkańców gminy Poczesna w miejscu ich zamieszkania. 
 2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie. 
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania powierzonego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert podmiotowi uprawnionemu przyjmującemu zlecenie, przewiduje się przyznanie dotacji zgodnie    z art. 221 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity   Dz.U. 2022 poz. 1634 ) w wysokości 55 000 zł.
2. Kwota dotacji ustalona została po przyjęciu przez Radę Gminy Poczesna uchwały budżetowej   326/XLVI/22  z dnia 29 grudnia 2022 r
3. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w trakcie trwania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy bez potrzeby przeprowadzania kolejnej procedury konkursowej.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja przyznana zostanie podmiotowi wybranemu w drodze  otwartego konkursu ofert, z którym zawarta zostanie umowa na realizację zadania.     
2. Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie za okresy miesięczne po przedłożeniu sprawozdania z wykonania zadania w miesiącu poprzednim i w wielkości odpowiadającej kosztowi godziny usług opiekuńczych oraz ilości wykonanych godzin usług. ( załącznik nr 2  do niniejszego ogłoszenia).
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 13.03.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku na terenie gminy Poczesna w miejscu zamieszkania osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej przyzna decyzją administracyjną pomoc w formie usług opiekuńczych.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zawarte są w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1.
 
V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz 14.00 w sekretariacie (pok.18)   Urzędu Gminy Poczesna ul. Wolności 2 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych kopertach z napisem „Otwarty konkurs ofert na świadczenie w 2023 roku usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Poczesna. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi zawierać nazwę i adres (siedzibę) oferenta. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu - nie będą rozpatrywane.
 
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz.2057).
2. Do oferty winny być dołączone wymagane załączniki, określone we wzorze oferty, a także inne informacje i dokumenty wskazane w specyfikacji niniejszego konkursu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 9.00   w pokoju nr 31 w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu do publicznej wiadomości poprzez ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poczesna: www.bip.poczesna.pl   na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna (Poczesna, ul. Wolności 2)
5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Poczesna Komisja Konkursowa, działająca w oparciu o przepisy Załącznika do Uchwały Nr 314/XLIV/22 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 listopada 2022.w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w każdej części zamówienia na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium I: cena oferty brutto-waga 60%;
2) Kryterium II: potencjał Wykonawcy-waga 30%;
3) Kryterium III: dodatkowe usługi-waga 10%.
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
3. Każda z ofert będzie oceniana według powyższych kryteriów zgodnie z powyższym wzorem:   P = Pc + Pp + Pu
gdzie:P –łączna ilość punktów
Pc–ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto”
Pp –ilość punktów w kryterium „potencjał Wykonawcy”
Pu –ilość punktów w kryterium „dodatkowe usługi”
4. Kryterium I:
„cena oferty brutto”–waga 60%
Opis sposobu oceny ofert:
                                                                                                                                                                                                                                                                           najniższa oferowana cena brutto
Pc=        cena brutto badanej oferty               x60 %
Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryterium II:„potencjał Wykonawcy” –waga 30%
W ww. kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym ofertom, w których Wykonawca zapewni potencjał kadrowy oraz doświadczenie w realizacji podmiotowych usług w skali wyższej niż minimalna. Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana Wykonawcy w ww. kryterium wynosi 30.
Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane w  sposób wynikający z poniższej tabeli:
Lp. Elementy podlegające ocenie: Zasady przyznawania punktacji: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
1 Potencjał Wykonawcy: Ocenie będzie podlegać, czy Wykonawca dysponuje personelem wykonującym bezpośrednio usługi opiekuńcze w sposób zapewniający stałość, elastyczność i adekwatność świadczonych usług. A) Zastępowalność personelu ogółem: Zamawiający przyzna:                   - 0 punktów w przypadku spełnienia minimalnych warunków dotyczących łącznej liczby personelu, w stosunku do każdej części zamówienia (zastępowalność na poziomie do 19%)
 
- 5 punktów w przypadku dysponowania większą liczbą personelu w przedziale 20-29%, niż minimalna wymagana liczba łączna w stosunku do każdej części zamówienia
 
- 10 punktów w przypadku dysponowania większą niż 30% liczbą personelu w stosunku do minimalnej wymaganej liczby                  w stosunku do każdej części zamówienia
 
 Uwaga: Liczba podlegająca ocenie oceniana jest w zaokrągleniu do pełnych jednostek w górę.
10 punktów
B) Kwalifikacje personelu Zamawiający przyzna:                        - 0 punktów w przypadku spełnienia minimalnych warunków dotyczących liczby wykwalifikowanego personelu,                 w stosunku do każdej części zamówienia (liczba wykwalifikowanego personelu do 19% większa niż wymagana liczba          w stosunku do każdej części zamówienia)
 
- 5 punktów w przypadku dysponowania większą liczbą wykwalifikowanego personelu                w przedziale 20-29%, niż minimalna wymagana liczba w stosunku do każdej części zamówienia
 
- 10 punktów w przypadku dysponowania większą niż 30%, liczbą wykwalifikowanego personelu w stosunku do liczby minimalnej             w stosunku do każdej części zamówienia
 
Uwaga: Liczba podlegająca ocenie oceniana jest w zaokrągleniu do pełnych jednostek w górę.
10 punktów
2 Doświadczenie wykonawcy Ocenie będzie podlegać, czy Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w wymiarze większym, niż minimalny poziom. Minimalny poziom jest określony na wykonanie usług opiekuńczych na rzecz jednego podmiotu przez okres co najmniej roku. C) Doświadczenie wykonawcy Zamawiający przyzna: - 0 punktów w przypadku wykazania minimalnego doświadczenia Wykonawcy, a także do 199% wartości minimalnego doświadczenia Wykonawcy;
 
- 5 punktów w przypadku wykazania 200-299% wartości minimalnego doświadczenia Wykonawcy,
 
- 10 punktów w przypadku wykazania 300% i więcej wartości minimalnego doświadczenia Wykonawcy,
10 punktów
Suma punktów możliwych do uzyskania: 30 punktów
 
6. Kryterium III: „dodatkowe usługi” – waga 10 %
W w/w. kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym ofertom, w których Wykonawca zagwarantuje w ramach zaoferowanej ceny wdrożenie dodatkowych usług powiązanych                            z przedmiotem zamówienia, wpływających na jakość jego realizacji lub dobrostan Odbiorcy Usług.
Maksymalna ilość punktów, która może być przyznana Wykonawcy w ww. kryterium wynosi 10.
Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane w  sposób wynikający z poniższej tabeli:
Lp. Elementy podlegające ocenie: Zasady przyznawania punktacji: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
 
1 Dodatkowe usługi w ramach przedmiotu zamówienia: Ocenie będzie podlegać, czy Wykonawca zagwarantuje                  w ramach zaoferowanej ceny wdrożenie dodatkowych usług powiązanych z przedmiotem zamówienia, wpływających na jakość jego realizacji lub dobrostan Odbiorcy Usług.
Jako poziom minimalny usług przyjmuje się poziom określony w pkt II. 3 Specyfikacji otwartego konkursu na świadczenie w 2023 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej              w Poczesnej w miejscu ich zamieszkania.
Zamawiający przyzna:                         - 0 punktów w przypadku braku propozycji dodatkowych usług powiązanych z przedmiotem zamówienia
 
-3 punkty za wdrożenie usług wpływających bezpośrednio na proces opieki i pielęgnacji Odbiorcy Usług
 
- 7 punktów za wdrożenie usług wpływających na relacje Odbiorcy Usług z najbliższym otoczeniem                                           (np. z sąsiedztwem  / lokalną społecznością)
10 punktów
Suma punktów możliwych do uzyskania: 10 punktów
 
7. Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (P) na podstawie ww. kryteriów.
 
8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane             w złożonych ofertach.
 
VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju             i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej   w roku poprzednim  realizował zadanie publiczne tego samego rodzaju.
 
 
Załączniki:
1.  specyfikacja
2. wzór sprawozdania z wykonania zadania.
 
Załącznik nr 1
 
Specyfikacja otwartego konkursu na świadczenie w 2023 roku usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej w miejscu ich zamieszkania.
I. Podmioty uprawnione do ubiegania się o realizację zadania, wymogi dot. ofert, tryb                             i kryteria stosowane przy wyborze ofert, sposób zawarcia umowy.
1. O zlecenie realizacji zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                           ( Dz. U.2022 r. poz. 1327 ).oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ww. ustawy prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.
2. Oferta winna zostać złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.(Dz. U. z 2018 r. poz 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania.
3. Oferta winna ponadto zawierać :
- Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, bądź inny dokument określający pełną nazwę oferenta, jego status prawny, zakres prowadzonej przez niego działalności oraz osoby upoważnione do reprezentowania;
- W przypadku wyboru innego niż wynikający z powyższych dokumentów sposobu reprezentacji, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
- Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zawierające pełne i wyczerpujące informacje z działalności w roku poprzedzającym rok składania oferty (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w roku składania oferty), W przypadku prowadzenia przez organizacje krótszej działalności — za okres tej działalności;
- Potwierdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności;
- Imienny wykaz osób, które będą bezpośrednio realizowały usługi opiekuńcze w imieniu oferenta;
- Informację o koszcie brutto jednej godziny wykonywania usług opiekuńczych wraz z kalkulacją;
4. Dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia winny być podpisane, a kopie dołączonych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione  do reprezentowania oferenta.
5. Oferty podlegały będą ocenie Komisji Konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Poczesna  na zasadach i według kryteriów zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 314/XLIV/22 Rady Gminy Poczesna z  dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przy czym wszystkie oferty spełniające wymogi formalne zostają zakwalifikowane do oceny merytorycznej, w której Komisja w szczególności:
- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;
- w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, uwzględnia planowany przez organizację udział własnych środków finansowych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
- uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność                         i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Zawarcie umowy.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty - wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji - dokonuje Wójt Gminy Poczesna, uwzględniając rekomendację Komisji Konkursowej, która dokonała oceny ofert.
7. Od rozstrzygnięć Wójta Gminy Poczesna dokonanych w tej sprawie nie stosuje się trybu odwołań.
8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Poczesna, bez zbędnej zwłoki,zawiera umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z wybranym w drodze konkursu podmiotem.
9. Zawarta umowa określać będzie  w szczególności:
- szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji,
- określenie dotacji celowej należnej podmiotowi realizującemu zadanie oraz tryb jej płatności,
- tryb kontroli realizacji zadania,
- sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
II. Zakres i sposób realizacji usług opiekuńczych.
1. Przedmiotem umowy jest organizacja i wykonywanie w 2023 roku usług opiekuńczych,                      o których mowa w art.50 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej                           (.Dz. U. z 2021 r. poz.2268, z późn. zm.).
2. Usługi świadczone będą w dni powszednie,  świąteczne i dni wolne od pracy od godz.6.00 do 22.00, przy czym pod pojęciem godziny świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych usługami.
3. Usługi opiekuńcze polegały będą głównie na :
1) usługach gospodarczych:
- utrzymaniu w bieżącej czystości i porządku pomieszczeń użytkowanych przez osobę objętą pomocą (sprzątanie, wietrzenie pomieszczeń, odkurzanie lub trzepanie dywanów, mycie okien, wynoszenie śmieci, itd.),
- utrzymaniu w czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych, sprzętu gospodarczego, naczyń stołowych i kuchennych, wózka inwalidzkiego, balkonika,
- praniu bielizny osobistej, odzieży, ręczników, bielizny pościelowej oraz okresowo firan i zasłon lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni,
- zakupie w miarę potrzeb artykułów spożywczych, leków, środków czystości i artykułów przemysłowych na prośbę i za pieniądze podopiecznego,
-przygotowywaniu posiłków (w tym jednego gorącego) lub produktów na pozostałą część dnia,                  z uwzględnieniem zalecanej diety, w razie konieczności przecieraniu lub miksowaniu pokarmów; pomoc przy przygotowywaniu posiłków; dostarczanie gotowych posiłków, załatwianiu spraw bieżących np. zgłoszeniu napraw urządzeń domowych, opłacaniu rachunków i innych należności, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, jeśli istnieje taka potrzeba towarzyszenie w trakcie wizyt w urzędach oraz innych instytucjach, a także w trakcie zakupów, zamawianiu wizyt lekarskich                  i towarzyszenie w nich, jeśli zachodzi taka potrzeba, przynoszeniu opału i paleniu w piecach, pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi.
2) usługach opiekuńczo-pielęgnacyjnych :
- pomaganiu przy spożywaniu posiłków, bądź karmieniu chorego, podstawowej opiece higienicznej (przesłanie łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zmiana bielizny osobistej i przebieranie w czystą odzież; pomoc w utrzymaniu higieny - mycie, kąpanie, czesanie, obcinanie paznokci, golenie, układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmian pieluchomajtek, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń),
- pielęgnacji zaleconej przez lekarza (nacieranie i oklepywanie, opatrunki, okłady, kompresy, po- dawanie leków, inhalacje, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru),
-podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej (wychodzenie na spacery, pomoc w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych, organizowanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną oraz otoczeniem).
4.Usługi opiekuńcze będą świadczone bezpośrednio przez Zleceniobiorcę i osoby fizyczne wykonujące usługi opiekuńcze bezpośrednio na rzecz Zleceniobiorcy, zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie.
5. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają poniższe wymagania:
1) posiadają stan zdrowia, predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy z osobami starszymi               i chorymi, pozwalające na świadczenie usług opiekuńczych. W przypadku osób w wieku emerytalnym, bądź częściowo niezdolnych do pracy warunkiem dopuszczenia do świadczenia usług opiekuńczych jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze opiekunki. Usługi nie mogą być świadczone przez osoby całkowicie niezdolne do pracy.
2) posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta medycznego, pielęgniarki, lub ukończony kurs dla opiekuna osób starszych potwierdzony certyfikatem, lub posiadają co najmniej półroczną udokumentowaną praktykę w świadczeniu usług opiekuńczych;
3) ukończyły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (nie dotyczy osób posiadających uprawnienia zawodowe oraz kurs, o których mowa w pkt. 2);
6. W przypadku osób niespełniających wymogów określonych w ust.5 pkt.2, Zleceniobiorca może dopuścić je do świadczenia usług opiekuńczych pod warunkiem uczestnictwa przez te osoby                  w terminie do dwóch miesięcy od zatrudnienia w zorganizowanym przez Zleceniobiorcę minimum dwudziestogodzinnym szkoleniu zawierającym co najmniej zagadnienia dotyczące: procesu starzenia się organizmu, chorób i dolegliwości związanych  z podeszłym wiekiem (w tym demencja starcza, Parkinson, Alzheimer, cukrzyca), obserwacji chorego i dokonywanie pomiaru parametrów, pielęgnacji i higieny osoby starszej, zasad żywienia osób starszych.
7. Osoby niespełniające wymogu określonego w ust. 5 pkt. 3, winny uczynić to w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia realizacji zadania, a w przypadku osób nowo zatrudnionych w terminie dwóch miesięcy od dnia zatrudnienia.
8. Przed rozpoczęciem realizacji zadania Zleceniobiorca przedłoży imienną listę osób, które będą   w jego imieniu świadczyły usługi opiekuńcze, wraz z informacjami o spełnianiu przez te osoby warunków wymienionych w ust. 5 oraz - jeśli jest to możliwe - numerem telefonu kontaktowego.
9. Zleceniobiorca  zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany, informowania o każdej zmianie w składzie osób realizujących usługi opiekuńcze w jego imieniu, także o spełnianiu przez nowe osoby wymogów określonych                   w ust.5.
10. Usługi wykonywane będą na podstawie pisemnego zlecenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej, które zawierało będzie :
  • imię, nazwisko i adres podopiecznego,
  • okres, na jaki przyznane zostały usługi,
  • ilość godzin usług, w jakich terminach mają być świadczone oraz ich ogólny zakres.
11. Zakres zlecenia może zostać przez Zleceniodawcę zmieniony w formie nowego zlecenia.
12.W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia usług opiekuńczych, bądź konieczności zaprzestania ich realizacji do czasu sporządzenia zlecenia w formie pisemnej, dopuszcza się zgłoszenie ustne.
13. Do ustnego zgłoszenia upoważnieni są rejonowi pracownicy socjalni GOPS w Poczesnej.
14. Zleceniobiorca wyznaczy osobę do przyjmowania zgłoszeń, o których wyżej mowa, udzielania wyjaśnień dot. realizacji zleceń, koordynacji świadczenia usług oraz - obowiązkowego  towarzyszenia opiekunce w trakcie pierwszej wizyty u osoby, której przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych.
15.Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej będzie niezwłocznie przekazywał Zleceniobiorcy informację o szczegółowym zakresie usług opiekuńczych.
16.Osoba dokonująca w ramach usług opiekuńczych zakupów lub opłat za pieniądze podopiecznego, zobowiązana jest do prowadzenia rejestru zawierającego:
  1. datę i wysokość pobranej kwoty,
  2. datę poniesienia wydatku z jego opisem,
  3. wklejone paragony potwierdzające wydatki,
  4. wysokość kwoty zwróconej i datę zwrotu,
  5. podpis podopiecznego potwierdzający dokonane rozliczenie.
17. Zleceniobiorca zobowiązany jest wyposażyć kadrę świadczącą usługi w identyfikator                        z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą Zleceniobiorcy.
18. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej informacji dot. świadczeniobiorców przed wejściem w ich posiadanie przez osoby nieupoważnione i stosowania przepisów ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenie dyrektywy 95/46.UE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  Dz.U z 2018 r. poz 1000  z późn. zm.)
19. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest zawarcie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poczesnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
III. Sposób udzielania i rozliczania udzielonej dotacji.
1. Zleceniobiorca przedstawiał będzie Zleceniodawcy do dnia 5  każdego miesiąca zestawienie faktycznie zrealizowanych świadczeń (z ilością godzin zrealizowanych u poszczególnych osób)              w miesiącu poprzednim wraz z kontrolkami czasu pracy opiekunki domowej ) umożliwiającymi weryfikację danych zawartych w zestawieniu.
2. Kontrolka czasu pracy winna być wypełniana i podpisywana na bieżąco, ustalenie w trakcie  kontroli braku potwierdzenia realizacji usług spowoduje ich nieuwzględnienie przy rozliczeniu kosztów. W przypadku braku możliwości uzyskania pisemnego potwierdzenia zrealizowania usługi, osoba wyznaczona przez Zleceniobiorcę do koordynacji realizacji usług opiekuńczych winna niezwłocznie skontaktować się z właściwym rejonowym pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej, bądź też osobą wyznaczoną przez tę instytucję do kontaktu ze Zleceniobiorcą.
3. W przypadku udowodnienia występowania nieścisłości w ww. dokumentacji, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej korekty.
4. Po zatwierdzeniu miesięcznego zestawienia przez Zleceniodawcę, środki finansowe przekazywane będą na rachunek bankowy Zleceniobiorcy do 10. każdego miesiąca, w kwocie odpowiadającej iloczynowi ceny godziny usług oraz ilości godzin wykonanych usług opiekuńczych w miesiącu poprzednim (jedynie środki finansowe za usługi wykonane w grudniu przekazane zostaną w tym właśnie miesiącu).
5. W przypadku udowodnionego, rażącego zaniedbania w jakości usług Zleceniodawcy przysługuje prawo potrącenia do 50 % należności za każdą zakwestionowaną godzinę usług.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania.
7. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie   z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych umową.
8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przy realizacji zadania środków własnych zadeklarowanej w złożonej ofercie wysokości.
9. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Zleceniobiorca sporządza na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.U z 2018 r. poz. 2057).
10.Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania Zleceniobiorca sporządza na formularzu,                       o którym mowa w ust.10 i dostarcza Zleceniodawcy do zaakceptowania w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego.
11. Brak uwag do  sprawozdania stanowi o jego zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę.
 
WZÓR
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
 O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)
Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. 
W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.
Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawi
 prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”.
 
Rodzaj sprawozdania Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie  
 
Tytuł zadania publicznego    
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)    
Data zawarcia umowy   Numer umowy, o ile został nadany
       
 
 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

 
 1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do  osiągnięcia jego celu)
 
 
 
 
 2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy[1]) należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)
 
 
 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

 
  1. Rozliczenie wydatków za rok …
 
Lp. Rodzaj kosztu Koszty zgodnie z umową
(w zł)
I. Koszty realizacji działań
I.1. Działanie 1  
I.1.1. Koszt 1  
I.1.2. Koszt 2  
 
I.2. Działanie 2  
I.2.1. Koszt 1  
I.2.2. Koszt 2  
 
Suma kosztów realizacji zadania  
II. Koszty administracyjne
II.1. Koszt 1  
II.2. Koszt 2  
 
Suma kosztów administracyjnych  
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania  
       
 
2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego  
Lp. Źródło finansowania Koszty zgodnie z umową
1 Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:  
1.1 Kwota dotacji   zł
1.2 Odsetki bankowe od dotacji  
1.3 Inne przychody  
 
2
 
Inne środki finansowe ogółem[2]):
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)
  zł
2.1 Środki finansowe własne   zł
2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego   zł
2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych2), [3])   zł
Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ………………………………………………………………………………………………………………………………....
2.4 Pozostałe2)   zł
3 Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:
(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)
 
  zł
3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego   zł
3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego[4]), [5])   zł
4 Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego[6]) %
5 Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[7]) %
6 Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[8]) %
         
 
 3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)
 
 
 
 4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)
 
 
 

Część III. Dodatkowe informacje

 
 
 
Oświadczam(y), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.[9])
 
Data ……………………………………………….
POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570,
z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
[2])  Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
 
[3]) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.
[4]
) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.
[5]
) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
[6]
) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
[7]
) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
[8]
) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
[9]
) Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.


zam. an