logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ogłoszenie o konkursie

    z dnia: 2008-03-06
Wójt Gminy Poczesna ogłasza konkursy na stanowiska
 • Dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Starej B ul.Mickiewicza 12
 • Dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej ul.Szkolna 4
  • Do każdego konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
   • jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
   • ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
   • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
   • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   • w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
   • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   • nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
   • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;
   • nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  • Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
   • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
    w szczególności informację o stażu pracy
    pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
   • akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
   • dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych
    z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
   • ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
    o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97poz. 674 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
   • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
   • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
    o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004r.
    o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
    ( Dz.U. Z 2005r.,Nr14, poz.114)
   • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym , telefonem i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Starej B" lub „ Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej”, w Urzędzie Gminy
  w Poczesnej ul.Wolności 2, 42-262 Poczesna, pokój nr 28 w terminie do 31 marca 2008r do godz.15.00.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Poczesna. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie