logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

    z dnia: 2019-03-11
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Poczesna 5 marca 2019 r.

 

Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42- 262 Poczesna .

  1. Stanowisko pracy:

 

podinspektor ds. informacji publicznej

podinspektor ds. obsługi jednostek OSP

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

d) nieposzlakowana opinia;

e) doświadczenie zawodowe : w pracy administracyjnej jednostki samorządu terytorialnego ;

g) wykształcenie ; wyższe ;

h) znajomość zagadnień z zakresu wykonywanych zadań na stanowiskach : ds. informacji publicznej , ds. obsługi jednostek OSP

i) umiejętność obsługi komputera ;

3.Zadania wykonywane na stanowisku:

Ds. informacji publicznej (1/2 etat), do którego należą następujące zadania:

1) prowadzenie kancelarii urzędu – punktu obsługi klienta,

2) przyjmowanie, wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji
w systemie elektronicznego wspomagania obiegu dokumentów e-powiat,

3) udzielanie informacji publicznej interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych urzędu,

4) prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb urzędu,

5) przyjmowanie i wywieszanie obwieszczeń o licytacji,

6) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z przedsiębiorcami oraz rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy,

7) prowadzenie spraw z zakresu odbywania stażu, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych,

8) pełnienie funkcji redaktora Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie Referatu Organizacyjnego,

8)wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub kierownika Referatu.

 

Ds. obsługi jednostek OSP (1/2 etatu) do którego należą następujące zadania:

1) ewidencja jednostek OSP oraz składów osobowych zarządów,

 

2)ewidencja i bieżąca kontrola powierzonego majątku na cele pożarnictwa,

3)meldunki i zestawienia dot. pożarów,

4)wydawanie, ewidencja i rozliczenia kart drogowych pojazdów pożarniczych oraz miesięcznych kart sprzętu silnikowego,

5)opiniowanie oraz proponowanie wydatków finansowych związanych
z działalnością straży i ochrony p-poż.,

6)prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej /materiały propagandowe/,

7)wprowadzanie i publikowanie treści w BIP z zakresu działania stanowiska,

8)odpowiedzialność za prawidłową treść publikacji przygotowanej do BIP oraz za aktualność treści publikowanych i opublikowanych w BIP,
9) określanie czasu ważności opublikowanego dokumentu w BIP,
10) przygotowanie treści stron oraz dokumentów do publikacji w BIP,
11) odpowiedzialność za terminowe publikowanie informacji publicznej w zakresie działania stanowiska,

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Zastępcę Wójta.

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;

  2. list motywacyjny;

  3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna www.poczesna.pl oraz w dziale kadr Urzędu Gminy Poczesna ;

  4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

  5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie ;

  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inny dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe;

  8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone oświadczeniem

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu / kwestionariuszu /  CV  , przez Urząd Gminy w Poczesnej z siedzibą ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, w celu rekrutacji / przyszłej rekrutacji.”   

 

 Poczesna, dnia  …. / ……. /  2018 r.                                                                         

                                                                              Czytelny podpis /imię i nazwisko/ „

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Poczesna – BIP- Praca

 

 

5.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – ½ etatu na jedno stanowisko

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2,

3) wynagrodzenie zgodne z przepisami.

4) można składać swoją aplikację na jedno stanowisko

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu gminy Poczesna , ul. Wolności 2 , 42-262 Poczesna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze :

podinspektor ds. ds. informacji publicznej

podinspektor ds. – ds. obsługi jednostek OSP w Urzędzie Gminy Poczesna”

 

do 21 marca 2019 roku.

(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r, poz. 922 z póź. zm. ) oraz ustawą z dn.21.11. 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2018 r. poz.1260 ).