logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

OGŁOSZENIE O NABORZE

    z dnia: 2019-03-11
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Poczesna 8 marca 2019 r.

 

Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42- 262 Poczesna .

  1. Stanowisko pracy:

 

Samodzielne stanowisko pracy- ds. gospodarki wodnej, ochrony powietrza i zarządzania energią

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

d) nieposzlakowana opinia;

e) doświadczenie zawodowe : w pracy administracyjnej na pokrewnym stanowisku;

g) wykształcenie ; wyższe; mgr inż. ochrony środowiska lub wyższe techniczne;

h) znajomość zagadnień z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku ds. gospodarki wodnej, ochrony powietrza i zarządzania energią :

i) umiejętność obsługi komputera i programów wymaganych na zajmowanym stanowisku;

3.Zadania wykonywane na stanowisku:

 

Samodzielne stanowisko pracy- ds. gospodarki wodnej, ochrony powietrza i zarządzania energią ( 1 etat) do którego należą następujące zadania:
1) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód,

2) ewidencjonowanie pozwoleń wodnoprawnych,
3) realizacja zadań wynikających z ustawy o prawie wodnym:
a) ochrona przed powodzią,
b) ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne,
4) prowadzenie spraw związanych z naruszaniem stanu wód na gruncie,
5) wyrażenie zgody na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,
6)ochrony powietrza atmosferycznego, współdziałania w zakresie gospodarki energetycznej.
7) nadzór i monitorowanie realizacji polityki energetycznej na obszarze Gminy określonej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
8) nadzór i monitorowanie realizacji zadań wynikających z „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe” oraz „Programu Gospodarki Niskoemisyjnej”,
9) przygotowywanie rocznych analiz o stanie energetycznym gminy,
10) przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów gminy,
11) kontrola w gminnych obiektach publicznych eksploatacji i wykonywanego przez jednostki organizacyjne gminy nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych,
12) prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminnych: bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych,
13) propagowanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli na terenie gminy (konkursy),
14) udział w programach z Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na efektywne wykorzystanie energii w placówkach gminnych oraz edukacji młodzieży na temat energooszczędności,
15) wprowadzanie i publikowanie treści w BIP z zakresu działania stanowiska,
16) odpowiedzialność za prawidłową treść publikacji przygotowanej do BIP oraz za aktualność treści publikowanych i opublikowanych w BIP,
17) określanie czasu ważności opublikowanego dokumentu w BIP,
18) przygotowanie treści stron oraz dokumentów do publikacji w BIP,
19) odpowiedzialność za terminowe publikowanie informacji publicznej w zakresie działania stanowiska,
20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Zastępcę Wójta”

 

4. Wymagane dokumenty:

  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;

  2. list motywacyjny;

  3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna www.poczesna.pl oraz w dziale kadr Urzędu Gminy Poczesna ;

  4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

  5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie ;

  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inny dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe;

  8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone oświadczeniem

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/,  wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art.7 ust.2) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu / kwestionariuszu /  CV  , przez Urząd Gminy w Poczesnej z siedzibą ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, w celu rekrutacji / przyszłej rekrutacji.”   

 

 Poczesna, dnia  …. / ……. /  2018 r.                                                                         

                                                                              Czytelny podpis /imię i nazwisko/ „

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Poczesna – BIP- Praca

 

 

5.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – 1 etat

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2,

3) wynagrodzenie zgodne z przepisami.

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu gminy Poczesna , ul. Wolności 2 , 42-262 Poczesna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze inspektor ds. gospodarki wodnej, ochrony powietrza i zarządzania energią”


 

 

do 25 marca 2019 roku.

(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r, poz. 922 z póź. zm. ) oraz ustawą z dn.21.11. 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2018 r. poz.1260 ).