logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu24

Regulamin konkursu fotograficznego pt.  „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu” III edycjaRegulamin konkursu fotograficznego
pt.  „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”
III edycja

 
 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”, zwanego dalej „Konkursem” jest Zarząd Województwa Śląskiego.
 2. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Sekretariat Regionalny KSOW.
 3. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 20 września 2013 roku na adres wskazany w § 5 ust. 1.
 4. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do Konkursu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 5. Prace dostarczone po terminie o którym mowa w pkt. 3 nie będą podlegać ocenie konkursowej                   i zostaną odrzucone.
 6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej KSOW, pod adresem www.slaskie.ksow.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (32) 77 40 549 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: awasowicz@slaskie.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 8. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.
 9. Uczestnik może zgłosić  zdjęcie tylko w jednej z trzech kategorii konkursu.
 10. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone  ani wyróżnione                  w konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują                   się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.
 2. Zgłoszone do konkursu zdjęcia mają przedstawiać wieś województwa śląskiego i ściśle nawiązywać do kategorii, w których są zgłaszane.  
 3. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów,                  po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla osób  niepełnoletnich stanowiącego załącznik nr 1 b do niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenia do konkursu może dokonać tylko autor zdjęć.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu,                   a także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach oraz członkowie najbliższych rodzin tych pracowników.

§ 3. Wymagania dotyczące zdjęć

1.   Zdjęcia należy przekazać w formie plików cyfrowych, przy czym technika wykonania zdjęć jest dowolna.

2.   Zdjęcia należy nagrać na płytę CD w formacie JPG  o wymiarach min 3264 x 2448 pikseli.

3.  Dopuszcza się korektę zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmującą   kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest fotomontaż.

4.   Zdjęcie zapisane na płycie CD należy oznaczyć tytułem oraz nazwą kategorii, w której jest zgłaszane.

§ 4.   Ocena nadesłanych zdjęć

 

 1. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:

a)        I kategoria – Tradycja.

b)        II kategoria – Krajobraz.

c)         III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi.

2. Ocenie konkursowej podlegają jedynie zgłoszenia:

a)        spełniające warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu oraz

b)        złożone na właściwym formularzu zgłoszeniowym (załącznik 1 a - osoby pełnoletnie, załącznik 1 b – osoby niepełnoletnie).

3. Zdjęcia zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria oceny:

a)        odzwierciedlenia tematu: 0 - 10 pkt.

b)        kreatywność: 0 - 5 pkt.

c)         jakość fotografii: 0 - 5 pkt. 

 

§ 5. Miejsce składania prac konkursowych

 

 1. Płytę CD (opisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika) oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (załącznik 1 a - osoby pełnoletnie, załącznik 1 b – osoby niepełnoletnie) należy przesłać na adres:

      Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

      Ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice

      Wydział Terenów Wiejskich – Sekretariat Regionalny KSOW

      z dopiskiem „Konkurs fotograficzny  - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

2.  Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem materiałów do Konkursu.

3.  Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie materiałów podczas transportu lub przekazu pocztowego.

5.  Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.

 

§ 6. Nagrody

 

1.  Laureatów Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Członka Zarządu.

2. Komisja Konkursowa na pierwszym posiedzeniu przyjmie regulamin pracy oraz wybierze                    ze swojego grona przewodniczącego.

3. W każdej z trzech kategorii Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej kwoty:

a)  I miejsce –   1 600 zł

b)  II miejsce –  1 400 zł

c)  III miejsce – 1  200 zł

d) wyróżnienie – 1 000 zł – jedynie w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu.

5. Organizator dopuszcza możliwość nieprzyznawania nagród w poszczególnych kategoriach.

6. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie nagród jest ostateczna.

7. Wyłonieni laureaci zostaną o uzyskaniu nagrody powiadomieni telefonicznie lub drogą                    e-mailową. 

9. Osoby nagrodzone w konkursie zobowiązane będą do spełnienia obowiązku wynikającego               z art. 30 ust. 1 pkt  2 oraz 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym                  od osób fizycznych.

10.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.slaskie.ksow.pl w terminie                 do 31 października  2013 roku, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników.

11. Nagrody zostaną wręczone w terminie wyznaczonym przez Organizatora (o konkretnym terminie laureaci zostaną poinformowania telefonicznie lub drogą e – mailową).

12. Prace biorące udział w konkursie mogą zostać wyeksponowane na wystawie zorganizowanej                 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

§ 7. Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

 

1. Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia, bez żadnych ograniczeń                            lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

2. Autor nagrodzonego zdjęcia zobowiązuje się do przeniesienia na województwo śląskie,                     na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych                                          do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nagrodzonymi zdjęciami,                         na następujących polach eksploatacji:

a)  utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Sekretariat Regionalny KSOW i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych: www.ksow.pl,                       www.slaskie.pl,

c)  publiczne wystawianie,

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Nagrodzone, a także – za zgodą ich autorów – najciekawsze z nienagrodzonych zdjęć będą zaprezentowane w postaci ogólnie dostępnych wystaw w kraju i za granicą lub w materiałach informacyjno – promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości niż 38 zdjęć spełniających wymogi formalne.
 3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie    lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
 4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu tj. od momentu ukazania   się ogłoszenia o konkursie na stronie www.slaskie.ksow.pl i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do dnia 31 października 2013 r.    

Konkurs i rozstrzygnięcia wydawane w jego trakcie jak i po zakończeniu nie podlegają przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego

Więcej informacji >> Czytaj dalej