logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Wójt Gminy Poczesnej - po roku pracy

    z dnia: 2007-12-24
6 grudnia 2007 roku mija 12 miesięcy od chwili objęcia przeze mnie stanowiska Wójta Gminy Poczesna. Jako przedstawiciel demokratycznie wybranych władz, mam obowiązek złożyć sprawozdanie z mojej działalności. Z dumą mogę powiedzieć, że jest to miła powinność. Rok współpracy z mieszkańcami Gminy Poczesna, Radą Gminy, Sołectwami, organizacjami działającymi na terenie naszej gminy zaowocował konkretnymi i wymiernymi efektami. Patrząc dzisiaj wstecz i dokonując podsumowania tego , co udało się zrealizować, mogę powiedzieć, że był to czas pomyślny dla gospodarki, inwestycji, kultury i promocji Gminy Poczesna.
Wójt Gminy Poczesnej - po roku pracyWójt Gminy Poczesnej - po roku pracy
Nasze wspólne dokonania są konkretne i stanowią niezaprzeczalny dowód aktywności radnych oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców.
O tym świadczą m.in. artykuły w miesięczniku „Spoiwo” – z pracy Wójta Gminy Poczesna, a także wywiady w gazetach o zasięgu ogólnopolskim „Dziennik Zachodni”, Gazeta Wyborcza”, jak również bezpośrednie moje wystąpienia
w radiu FIAT.

Mimo występujących różnic zdań, zawsze udawało się w największych sprawach osiągnąć kompromis. To z kolei umożliwiało nam skutecznie przeprowadzać wiele potrzebnych i niezbędnych przedsięwzięć dla gminy.
Tak się szczęśliwie złożyło, że w minionych 12 miesiącach w każdej dziedzinie mamy osiągnięcia: ochrona środowiska, drogi, kanalizacja, oświata, kultura, promocja.
Pamiętamy- jak uroczyście oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Kolonii Poczesna, która to zapewni w przyszłości odbiór ścieków z: Poczesnej, Kolonii Poczesna, Huty Starej A, Bargłów, Michałowa i Nierady.
Całkowity koszt zadania to kwota 2.951 000 zł, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.264 000 zł pożyczki o bardzo niskim oprocentowaniu, z której 50% będzie umorzone.
Następnym zadaniem inwestycyjnym jakie udało się zrealizować jest zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Hucie Starej A i częściowo w Poczesnej, we Wrzosowej i Kolonii Poczesna. Zadanie to współfinansowane było ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wprowadzony został regulamin zachęcający mieszkańców do podłączania się do sieci sanitarnej, na podstawie którego każdy mieszkaniec, który wykona przyłącze do końca listopada 2007 roku, otrzyma kwotę 500 zł
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów dokumentacji przyłącza. Zakończono budowę ww. odcinków kanalizacji
i rozpoczęliśmy projekty dla następnych miejscowości. Wykonany został projekt kanalizacji sanitarnej w Nieradzie, łącznie z dokumentacją techniczną przyłączy do budynków. W pozostałych projektach, miejscowościach: Bargły, Michałów, Sobuczyna, Brzeziny Nowe, Brzeziny Kolonia, Wrzosowa, Poczesna zleciłem uzupełnienie dokumentacji i wykonanie przyłączy do budynków. Ułatwi to mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji, a przede wszystkim znacznie zmniejszy koszt tego podłączenia m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych studni. Obecne betonowe, zamieniamy na studnie plastikowe.
Również wystąpiłem z odpowiednimi projektami na budowę ww. zadania inwestycyjnego, które ułatwią Gminie Poczesna ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych.
Przez cały rok inwestowaliśmy w modernizację dróg gminnych. Prace prowadzone były na kilkunastu odcinkach, a ich zakres uzależniony był od możliwości finansowych. Zmodernizowane zostały drogi gminne: ul. Sucha w Kolonii Borek, ul. Prostopadła w Michałowie, ul. Gajowa w Nieradzie, ul. Jaśminowa w Hucie starej B, ulica tzw. „boczna” od ul. Szkolnej we Wrzosowej.
Podjąłem decyzje, że tam, gdzie nie ma wykonanej kanalizacji sanitarnej na drogach gminnych będzie przeprowadzona modernizacja tych dróg
z wykorzystaniem frezu z powierzchniowym utwardzeniem emulsją asfaltową. Dotychczasowe remonty tych dróg, polegały na dowożeniu żużla i spotykały się
z bardzo dużą krytyką mieszkańców - były mało skuteczne.
Od stycznia 2007 roku wprowadziłem nową technologię naprawy ubytków na drogach asfaltowych, polegające na tym, że nie czekamy na większe straty
i powiększenia ubytków, jak to było do tej pory, tylko sukcesywnie naprawiamy masą asfaltową. Prace w tym zakresie wykonywane są na bieżąco, przez cały rok. Przy zastosowaniu nowoczesnej technologii, urządzenia tzw. recyklera prace są skuteczniejsze i pozwalają zaoszczędzić środki finansowe, które przeznaczane są na dalsze prace remontowe. W związku z tym interpelacje dotyczące nierówności na drogach przestały być dominujące na sesjach, komisjach, spotkaniach środowiskowych.
Gmina PoczesnaWspólnie ze Starostą częstochowskim współfinansowaliśmy w 2007 roku modernizację dróg powiatowych, t.j. ul. Południowa w Poczesnej, ul. Główna
w Hucie Starej B, gdzie w zakres weszły prace dotyczące budowy chodnika
i wykonania odwodnienia. Aktualnie podjęte są działania na ul. Staszica w Kolonii Brzeziny.
Po wielu staraniach wreszcie udało się rozpocząć modernizację drogi wojewódzkiej D-904 Bargły – Nierada. Inwestycja ta, szczególnie w pierwszym etapie wzbudziła wiele emocji. Aktualnie prace są na ukończeniu, gdzie ponad
5 km drogi zostało gruntownie zmodernizowane. Dobrze będzie służyła ta inwestycja mieszkańcom. Ponadto udało się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, dotyczącą wykonania projektu chodnika wzdłuż drogi ww. D-904, gdyż wcześniej nie zadbano o to, by taki chodnik był wykonany, a jest niezbędny. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i Gminami: Poraj, Kamienica Polska otrzymaliśmy dotację na wykonanie dokumentacji technicznej kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej DW 791.W naszej gminie to odcinek od skrzyżowania DK-1 do Kolonii Borek.
W porozumieniu z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad, Firmą „ Auchan” została przygotowana koncepcja modernizacji układu komunikacyjnego od ul. Kopalnianej do ul. Działkowej w rejonie centrum handlowego.
Jedną z pierwszych decyzji jakie podjąłem będąc Wójtem Gminy Poczesna, jest przystąpienie do kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach gminy. W pierwszym etapie, do końca roku zostaną wymienione wszystkie oprawy oświetlenia t.j. około 1000 sztuk wraz z oprzyrządowaniem ( wysięgniki, układy sterujące, zabezpieczenia ), do czerwca 2008 roku zostanie zakończona budowa sieci oświetleniowej. Zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych źródeł światła spowoduje około 50% oszczędności w zużyciu energii, a także w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo i estetykę naszych miejscowości.
Wprowadziłem system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tej formy pozbywania się odpadów. Wykonane zostały modernizacje boisk sportowych: Huta Stara A, Słowik, Poczesna – przy ulicy Łąkowej. Na te zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Wspólnie z Gminami: Konopiska, Kamienica Polska, Starcza wystąpiliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Subregionu Częstochowskiego
z wnioskiem o dofinansowanie rewitalizacji terenów powojskowych
i poprzemysłowych na terenie naszej gminy- to teren po poligonie w Nieradzie, Korwinów- wyrobiska po cegielni.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Subregionu Północnego wspólnie ze Starostą Powiatu Częstochowskiego występujemy o dotację na modernizację drogi powiatowej: Słowik, Nowa Wieś, Poczesna.
Miniony rok to nie tylko zrealizowanie ww. zadań, ale to czas przygotowań pod nowe zadania, inwestycje m.in.:
  • wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę Szkoły Podstawowej w Poczesnej i Hali Sportowej z łącznikiem.
  • wykonanie dokumentacji na modernizację Przedszkola w Hucie Starej B
  • wykonanie dokumentacji na modernizację GCKIiR w Poczesnej
  • wykonanie dokumentacji na most w Zawodziu
  • Przygotowanie dokumentacji na modernizację Ośrodka Zdrowia w Poczesnej w celu dostosowania do standardów sanitarnych i medycznych.
  • Wykonanie dokumentacji na budowę Ośrodka Zdrowia w Nieradzie.
  • Przygotowanie lokali z przeznaczeniem na świetlice środowiskowe w Bargłach, Nieradzie i w Słowiku.

Dobra edukacja w naszej gminie to priorytet. Wykształcone pokolenie to pozytywna prognoza na przyszłość. W związku z tym bardzo ważne jest wspierać edukacje młodego pokolenia. Pozyskaliśmy znaczne fundusze na zajęcia pozalekcyjne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych, które są uruchomione od 1 września Wójt Gminy Poczesna – po roku pracy. Dni urzędowania i zapewnienia pełnej obsługi na stanowisku zajmującym się wydawaniem dokumentów osobistych od dnia 21.12 do dnia 31.12.2007 w Urzędzie Gminy Poczesna 2007 roku. Promujemy zdrowy i higieniczny trybu życia, bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, mieszkańców, a także imprezy sportowe. Zakup samochodu dostawczego i autobusu także wspiera oświatę.
Gmina PoczesnaNa terenie naszej gminy zorganizowaliśmy szereg imprez kulturalnych nie tylko
o zasięgu lokalnym, ale także rejonowym. Gościliśmy władze: Województwa śląskiego, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Powiatu częstochowskiego, Parlamentarzystów.
Niezapomnianym przeżyciem dla mieszkańców gminy były spotkania
z Arcybiskupem Stanisławem Nowakiem Metropolitą Częstochowskim , który skierował do nas słowa z okazji 70- lecia Parafii Wrzosowa oraz nadania imienia gimnazjum w Hucie Starej B.
Z satysfakcją stwierdzam , że realizacja podjętych uchwał była bardzo skuteczna. Są uchwały , które realizowane są w sposób ciągły i tak należy oceniać ich wykonanie, np. uchwała na temat zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Uczestniczyłem w wizytach studyjnych, dzięki czemu Gmina Poczesna zaistniała, także poza granicami naszego kraju.
Nawiązałem współpracę z pięcioma gminami w ramach programu LEADER+.
Pragnę wszystkim podziękować za dobrą współpracę i zaangażowanie. Sądzę, że moja praca jak również Rady Gminy, Sołtysów, Rad Sołeckich, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, KEiR, Placówek Kulturalnych, Oświatowych, GZOZ przyczyniła się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, że kolejne miesiące naszej współpracy będą jeszcze bardzie efektywne.
Dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności, radości życia w każdym dniu – Wójt Gminy Poczesna mgr inż. Krzysztof Ujma