logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Publicznych

    z dnia: 2011-05-24
Wójt Gminy Poczesna ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:
  • Przedszkola Publicznego w Poczesnej, Poczesna ul.Szkolna 4, 42-262 Poczesna
  • Przedszkola Publicznego w Hucie Starej A, Huta Stara A ul.Lipowa 4, 42-263 Wrzosowa
  • Przedszkola Publicznego we Wrzosowej, Wrzosowa ul.Szkolna 2, 42-263 Wrzosowa
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozpo-rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436) Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu; 2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w spra-wie placówek doskonalenia nauczycieli; 3) posiada co najmniej 5 – letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5 – letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 4) uzyskał: a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich 5 lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej; 5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierow-niczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne prze-stępstwo skarbowe; 8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie; 9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pu-blicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn.zm.) 2.nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i spełnia wymagania określone w ust.1 pkt. 2-9. 3.nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej,kuratorium oświaty,Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiazku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych ( Dz.U.z 2001r. Nr.79 poz.854 z późn.zm.) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U.z 2009r. Nr 184 poz.1436) z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 4.osoba niebędąca nauczycielem ,która: 1) posiada obywatelstwo polskie , z tym że wymóg ten dotyczy obywateli państw Członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 2) ukończyła studia magisterskie 3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym 4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnieniu; 6) spełnia warunki określone w ust.1 pkt.2, 5, 7 i 9. 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola 2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatel-stwo kandydata; 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informa-cję o stażu pracy pedagogicznej nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przy-padku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kie-rowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie doku-mentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy; 5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie doku-mentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępo-wanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie; 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów pu-blicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114) lub w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 2004r.o finansach publicznych( Dz.U.z 2003r.Nr 15 poz.148 z późn.zm.) 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r Nr 63 poz. 425, z późn. zm.); 11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu na-dania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; 12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczy-ciela i nauczyciela akademickiego; 14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego …………...…….”, w terminie do 15 czerwca 2011r. do godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Poczesnej ul. Wolności 2, pokój nr 28 lub za pośrednictwem poczty /liczy się data wpływu dokumentów do urzędu/ na adres: Urząd Gminy w Poczesnej ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna. 4. Konkursy zostaną przeprowadzone przez komisje konkursowe, powołane przez Wójta Gminy Poczesna. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kon-kursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Załącznik