logo facebook
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności. AKCEPTUJĘ
Zdjęcia z Gminy Poczesna
Herb Gminy Poczesna
 

NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE

    z dnia: 2023-12-15
GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI.
odpadyodpady
Ważna informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Szanowni Mieszkańcy Gminy Poczesna !!! Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy Dz. U. z 2023, poz. 1469 z późn. zm.) nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Poczesna o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy Poczesna do dnia 31 stycznia  2024 r.
Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.
W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druk zgłoszenia można pobrać:
  • w Urzędzie Gminy Poczesna (pok. 11),
  • na stronie internetowej www.poczesna.pl w zakładce zbiorniki bezodpływowe .
Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:
  • Urzędu Gminy w Poczesnej – biuro podawcze,
  • pocztą, na adres: Urząd Gminy w Poczesnej , ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata. Dotychczas kontrole prowadziliśmy po otrzymaniu zgłoszenia o możliwych nieprawidłowościach.
Dlatego też do wypełnionego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o załączenie kserokopii/zdjęcia umowy z firmą posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także dowodu opłaty za usługi asenizacyjne.
 
Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.
Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania:
  • umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poczesna,
  • udokumentowania procesu pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w postaci dowodów zapłaty (rachunki, faktury) za usługi wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Poczesna na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Zgodnie z art. 10 ust. 2d przywołanej ustawy: „ Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 dokumentowanie wykonywania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku ust. 5 a – podlega karze grzywny.”
UWAGA!
Przedłożenie umowy w Urzędzie Gminy w Poczesnej zwalnia z kontroli.

 
Zachęcamy Państwa do wizyty w Urzędzie Gminy i przedłożenia stosownych dokumentów.
Tel. kontaktowy :  34 3274-116 wew. 4.zam. an
 
odpadyodpady
odpadyodpady
odpady
odpady